Verkeer & Veiligheid

Verkeer & Veiligheid

In deze werkgroep zitten de volgende deelnemers:

– Harry Houben (coördinator)
– dhr. en mevr. Custers
– dhr. en mevr. Heymans
– Wil Janssen
– Jan Zegveld
Er is het e.e.a. gerealiseerd, bebording bij de skatebaan,etc.

De werkgroep stelt verder dat het verkeersgedrag in Hunsel erg meevalt, (kruising Marculphusstraat/Eikesstraat/Hoogveld) maar zal toch de vinger aan de pols houden.

Er is buurtpreventie gerealiseerd middels Whats-app.  Hier hebben zich veel mensen op aangemeld. Het doel is om verdachte of onveilige situaties aan elkaar te kunnen melden zodat we met ons allen een oogje in het zeil kunnen houden hetgeen tevens een preventieve werking kent om minder goed bedoelende buiten Hunsel te houden! Meer informatie hierover of aanmelden vind U via het menu CONTACT.


Uitkomsten schetsboek 2015

Er zou een “vrijwilligerswacht” kunnen worden opgericht die in goed overleg met de politie regelmatig  controlerondjes binnen het dorp aflegt i.v.m. het vergroten van het woonveiligheidsgevoel.
Slechte zaak, dat de verkeersremmende voorzieningen bij de ingang van het dorp zijn weggehaald.
Matig strooibeleid bij gladheid.
Kilometeraanwijzer Kallestraat verder voor het dorp reeds plaatsen, zodat verkeer eerder de snelheid gaat aanpassen
Voer op korte termijn al zaken uit (bijv. plan Velter, verkeersdrempels terugbrengen, kilometeraanwijzer) zodat de bevolking ook resultaten ziet.
Eikesstraat afsluiten voor vrachtverkeer
Aanpassen kruispunt bij Jos Janssen (gevaarlijk, opstoppingen, onoverzichtelijk)
Sandwichborden verwijderen (belemmeren zicht op de weg o.a. voor kinderen en zijn hinderlijk op het trottoir)
Plaatsen verlichting bij skatebaan en trapveldje
Begroeiing hindert het (fiets)verkeer op diverse locaties. Op bepaalde plekken vaker snoeien/maaien.
Genoemde onveilige situaties:

o   Hunsel als doorgangs dorp voor vrachtverkeer,

o   oversteekplaats Bruggerhof,

o   Fietsoversteekplaatsen,

o   verkeersvertragende maatregelen aan ingangen van het dorp,

o   kruispunt in centrum

Aandacht schenken aan ijsvrij maken van wegen en trottoirs.
Toename vrachtverkeer via de Eikesstraat, Stoepen worden gebruikt als uitwijkplaats tijdens het passeren van voertuigen.
Attendeer ook op de Eikesstraat het verkeer de verkeerssnelheid om zo de 30KM zone bewuster te maken.
Nieuwe kruispunt Eikesstraat/Marculphusstraat geen verbetering m.b.t. verkeersremming en overzicht voor kinderen die oversteken.
In schetsboek 3A (Eikesstraat) is een uitvoerig plan beschreven m.b.t. de verkeersveiligheid en het omleiden van (vracht)verkeer !!!!!
Parkeerstroken Eikesstraat markeren, zodat meer auto’s hier kunnen parkeren.
Kijk bij snelheidslimieten ook naar buitengebied (60 KM zones e.d.)
Kruispunt Eikesstraat/Kallestraat/Kraakstraat: Rotonde
Smidstraat: uitwijkplekken aangeven met reflectorpaaltjes voor betere zichtbaarheid.
Gladheidsbestrijding wordt regelmatig genoemd, vooral ook in relatie met senioren die daar extra behoefte aan hebben. In het bijzonder de plekken waar de senioren regelmatig gebruik van maken. (Vanuit Bruggerhof naar centrum/school/kerk) en met name de trottoirs niet vergeten.
Er wordt veel te hard gereden op Hoogveld. Mogelijk ombouwen tot woonerf.
Kruispunt bij gymzaal is gevaarlijk voor kinderen die vanaf Hoogveld naar school gaan.
Trottoirdrempel bij Berkenstraat/Kraakstraat verwijderen, zodat niet alle verkeer door de Beukenstraat gaat en het daar veel te druk wordt.
Parkeerverbod aan 1 kant van Hoogveld.
Buurtpreventie coördineren.
Per gezin strooizout beschikbaar stellen en afdwingen o eigen trottoir sneeuwvrij te maken t.b.v. de bereikbaarheid.
Kruising Laagvenweg/Weverstraat onoverzichtelijk (Spiegel plaatsen?)
Weinig verlichting net buiten de kern van Hunsel (Schansstraat, Varenstraat, Beekstraat)

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.