Uitleg werkgroepen

Er is in Hunsel een enquête onder de inwoners gehouden om ideeën, wensen, behoeften, en opmerkingen of klachten te inventariseren.  Deze zijn samengevat in het zogenaamde schetsboek.  Naar aanleiding van deze uitkomsten zijn er werkgroepen geformeerd om zodoende bepaalde onderwerpen aan te pakken.       (uitslag enquête / schetsboek)

Vanwege de diversiteit in onderwerpen die in ons dorp spelen worden bepaalde onderwerpen verdeeld onder vrijwilligers die affiniteit hiermee hebben. Hierdoor zijn de lopende zaken doeltreffender te realiseren en blijft het overzichtelijker voor diegenen die met deze activiteit bezig zijn.

Zo zijn de diverse werkgroepen ontstaan.
Elke werkgroep communiceert met de dorpsraad om zodoende mandaat en hulp te verkrijgen, al dan niet via de gemeente die hierin vaak ook een (faciliterende) rol speelt.

Rol Werkgroepen en hun werkwijze:
De werkgroep legt een te behalen doel vast. Dit hoofddoel kan worden opgesplitst in bepaalde subdoelen
De werkgroep maakt een plan van aanpak; c.q. legt vast in welke stappen en op welke termijn het doel bereikt wordt.
Er wordt zoveel mogelijk teruggekoppeld naar de gemeenschap Hunsel, om daardoor een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.

organogram dorpsraad incl. werkgroepen:    2015-02-05 Organogram Dorpsraad

Wilt U ook een steentje bijdragen in een van de werkgroepen of is er een onderwerp of activiteit wat u aanspreekt en waar u behulpzaam in wil zijn? Neem dan contact op met iemand van de dorpsraad !

We danken iedereen voor hun onvoorwaardelijke steun en/of inzet !

Samenstelling werkgroepen

samenstelling werkgroepen:

Werkgroep Deelnemer e-mail
Webpagina  (coördinator) edkleinhei@gmail.com
WG. Kermis  Tom Gielen (coördinator)
WG. Talentenbank / noaberhulp  (coördinator) jencvestjens@hetnet.nl
WG. Ondernemers Edwin Corstjens edkleinhei@gmail.com
WG. Zorg  (coördinator)

Yvonne Orbon

wietzentjens@cs.com

fam.orbon@ziggo.nl

WG. Uitstraling dorp  (coördinator)
WG. Verkeer en veiligheid  (coördinator)
WG. Accommodaties Peter Gielen (coördinator)
WG. Integrale gebiedsvisie Imelda Gielen (coördinator) hunseloosdorp@outlook.com

Belangrijkste uitkomsten uit schetsboek

· De school is een belangrijke peiler voor de leefbaarheid
· De parochiezaal is een belangrijke peiler. Indien de instandhouding niet meer mogelijk is voor de fanfare, dient de gemeente (lees gemeenschap) bij te springen om de zaal te kunnen behouden
· De BMV zou een sociale en culturele ontmoetingsplaats kunnen zijn
· Ook de kerk neemt een belangrijke plaats in (Communie, vieringen, concerten, bezinning)
· Behoud van de school is belangrijk; kwaliteitsbehoud van het onderwijs staat echter boven behoud van de school.
· Naast voor de hand liggende voorzieningen binnen een BMV: ook eens denken aan serviceloket gemeente en winkel met basisbehoeften.
· Voorzieningen (naast andere, reeds genoemde): bibliotheek, visvijver, verkeersarme wijken, ontmoetingsplek voor (oudere) kinderen.
· Inrichten van medisch centrum (Tandarts, huisarts, apotheek, revalidatie SJG, CJG)
· Ik pleit voor een multifunctioneel centrum in Hunsel (Huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapeut, loket voor burgerzaken, ontmoetingspunt. · Centraal gelegen multifunctioneel centrum voor meerdere kernen.
· Als bewoners zelf het stuur in handen nemen om kosten te verlagen voor eenieder, vormen van ondersteuning bieden, zonder plaatselijke ondernemers voor de voeten te lopen of banen te “bedreigen”. Een plek creëren waar dorpelingen elkaar kunnen ontmoeten.
Naast een BMV ook ruimte scheppen voor ondernemers (winkeliers) die hier hun producten kunnen aanbieden. Dit zou kunnen in het voormalige gemeentehuis, gerund en onderhouden door vrijwilligers.
Ontmoetingsplek creeren voor jong en oud; maak daarbij gebruik van de reeds aanwezige accommodaties.
Bestaande accommodaties geschikt maken voor multifunctioneel gebruik. Jeugdhonk (KPJ) in stand houden ter voorkoming van hangplekken. Cafe belangrijk voor het dorp.
Denk na over een alternatief als dit cafe onverhoopt zou sluiten.
Evenemententerrein. ’s winters te gebruiken als schaatsbaan.
Waterbuffer achter kerk geschikt maken voor wandelaars (zitbank, groenonderhoud)
SRV-wagen voor noodzakelijke boodschappen (o.a. ook voor Bruggerhof)
Multifunctioneel sportterrein tussen Hunsel en Ell.
Bruggerhof opwaarderen als woon-zorgcomplex. Aanleunwoningen, seniorenwoningen e.d.
Landelijke
uitstraling behouden.
Indien scholen gesloten moeten worden: Nieuwe school tussen Neeritter, Ittervoort en Hunsel.
KPJ is en blijft belangrijk als ontmoetingsplaats van de jongeren uit onze gemeenschap.
Jeu de boules baan aanleggen.
Flexwerkplek creeren Folderpost VVV oprichten.
Speeltuin tevens gebruiken als VVV-infopunt en voor folders m.b.t. het dorp Hunsel.
BMV: We hopen dat dit haalbaar is. Wat hebben we daar financieel voor over?
Kinderen of ouderen naar
andere dorpen verplaatsen kost ook veel geld.
Promoten van mobiele eetgelegenheden (frituur, vis, pizza, shoarma) op vaste tijden in het weekend.
Agrariers zouden hun producten aan de man moeten kunnen brengen met behulp van wat sponsoring en giften.
Mogelijk misschien een markt met producten van eigen bodem!?
Is het gemeentehuis misschien geschikt te maken voor appartementen? Zijn leegstaande appartementen van Bruggerhof mogelijk ook te gebruiken als starterwoningen??
Ergens een burgerservicepunt maken voor kleine handelingen.
Bruggerhof opnieuw laten fungeren als zorgcomplex
Het gemis van de pinautomaat wordt in vrijwel alle schetsboeken beschreven.
In veel schetsboeken wordt aangegeven dat een buitenschoolse opvang (BSO) c.q. Kinderdagverblijf (KDV) onderdeel kan zijn van een BMV
In diverse schetsboeken wordt de wens uitgesproken, dat er meer AED’s worden aangebracht.

Interessant artikel : Vele_wegen_leiden_tot_dorpsplannen_VKKL_2016

Huishoudelijk reglement Werkgroepen
IV De werkgroepen.
1. Conform artikel 9 van de Statuten kan het Bestuur werkgroepen instellen.
2. Werkgroepen dienen zich te houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
3. Het Bestuur stelt taak en aard van de werkgroep vast.
4. Het Bestuur wijst een bestuurslid aan als hun vertegenwoordiger in de werkgroep. Het bestuurslid dient regelmatig te rapporteren aan het Bestuur.
5. De werkgroep benoemt een coördinator. Deze hoeft niet persé een dorpsraadslid te zijn.
6. De werkgroep stelt een werkplan op met daaraan gekoppeld een begroting.
7. Nadat het Bestuur het werkplan inclusief begroting heeft goedgekeurd kan de werkgroep op basis hiervan aan de slag.
8. Uitgaven buiten de begroting dienen vooraf goedkeuring van het Bestuur op advies van hun penningmeester.
9. De werkgroepen dienen jaarlijks – vóór 1 februari van het jaar daaropvolgend – een verslag met financiële afrekening in bij het Bestuur.
10. Indien een werkgroep wordt ontbonden, moet een eindverslag met financiële afrekening ingediend worden bij het Bestuur.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.