over

De Dorpsraad

De leefbaarheid van een dorp wordt in de eerste plaats bepaald door de bewoners zelf, en niet door de gemeente of andere instanties. De dorpsraad vervult hierin een spilfunctie.

Daarom zijn dorpsraden voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de bewoners te mobiliseren.

En moeten wij ons samen afvragen, wat vinden we belangrijk in ons dorp?  Waar willen wij naar toe? En hoe komen we daar?Veel van deze vragen staan geschreven in het dorpsontwikkelingsplan (DOP), welk een krachtig instrument is om het draagvlak in ons dorp te vergroten.

Bovendien wordt de dorpsraad zo een partner van de gemeente en andere organisaties die kunnen helpen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten.De dorpsraad komt veel in aanraking met de gemeente en het is handig om te weten hoe een gemeente functioneert.  De raad, wethouders, college van B&W.  Wat is hun functie en rol hierin en hoe kun je plannen realiseren en door het gemeentelijk apparaat loodsen.Meer informatie hierover; klik op het logo

Bestuur Dorpsraad Hunsel:

Mw. Imelda Gielen-van de Kruijs (Voorzitster), Mw. Fenna Kursten, (Secretaris), Dhr. Peter Gielen (Penningmeester), Dhr. Edwin Corstjens, Dhr. Remco ten Hoeve, Mw. Sanne Korten.

contact : info@hunsel.nl
Samenwerking tussen bewoners

Vaak zijn er wel mensen die zich organiseren in een dorpsraad die opkomt voor de algemene belangen van het dorp. Door dit besef gaan de bewoners zich organiseren, om het overheidsbeleid beter te kunnen beïnvloeden, en dat ze door samenwerking meer van de grond krijgen. Aan de andere kant beseffen gelukkig steeds meer gemeenten en instanties het belang van een dorpsraad.

De leefbaarheid in ons dorp wordt immers niet gemaakt achter een bureau op het gemeentehuis of provinciehuis.

Wanneer wij als dorp onze positie willen versterken, zullen we samen moeten werken en nadenken over de toekomst van ons dorp.

Daarom ook willen wij als dorpsraad actief zijn. Dit kunnen wij echter niet zonder u hulp. Daarom ook zijn wij steeds op zoek naar mensen die mee willen denken en onze werkgroepen willen versterken. Ook kunt u tijdelijk zitting nemen in een werkgroep.

De activiteiten welke de dorpsraad als voornaamste speerpunten beschouwen zijn;

 • Werken en Wonen
 • Leefbaarheid en het DorpsOntwikkelingsPlan (DOP)
 • Buitengebied
 • Veiligheid en Verkeer
 • Sociale Samenhang en P.R.\Communicatie

Vanuit de overheid wordt zelfsturing en burgerparticipatie  gestimuleerd.

De rol van de Dorpsraad is: – Stroomlijnen communicatie tussen Hunsel en Gemeente – Tijdige communicatie vanuit gemeente richting Dorpsraa d – Dorpsraad inventariseert en bundelt meningen, initiatieven vanuit het dorp – Dorpsraad communiceert met de gemeente – Dorpsraad koppelt terug naar werkgroepen en Hunsel

Rol Werkgroepen: Een lid van de dorpsraad neemt plaats in de werkgroep en rapporteert aan de dorpsraad “Hunsel oos Dörp”. Binnen de werkgroep wordt een coördinator (of kartrekker) benoemd. De coördinator hoeft niet persé een lid van de dorpsraad te zijn. Een werkgroep kent een startdatum en een einddatum. Na het bereiken van de gestelde doelen is de werkgroep opgeheven. Afhankelijk van de werkgroep kan de termijn langer of korter zijn. Er kan (regelmatig) overleg zijn tussen werkgroepen onderling.
De volgende thema’s zijn voorgesteld om uit te voeren:

 • Uitstraling in het dorp: plaatsen van bloembakken, o.a. om de inkom aantrekkelijker te maken. Maar ook de braakliggende terreinen mogen aantrekkelijker gemaakt worden, o.a. het plan Velter en de Halerse paad.
 • Verkeer en Veiligheid: veiligheid vergroten door aandacht voor het groot transport. Een kleine actie levert bewustwording op en meer verantwoordelijkheidsbesef.
 • Wonen voor jong en oud: voorkomen van verpaupering en leegstand van gebouwen zoals het gemeentehuis. Mogelijkheid onderzoeken om leegstaande panden in te zetten als betaalbare starterswoningen.
 • Welzijn en zorg: oud kunnen worden en sterven in Hunsel. Wat zijn de mogelijkheden en wat is ervoor nodig? Is duidelijk wat de WMO omslag gaat betekenen?
 • Kermis in Hunsel: Verschuiven van de openingstijden van de kermis naar vrijdag en eindigen op maandagavond. Attracties voor de jeugd tussen 12 en 16 en het organiseren van een senioren dag en een vervolg van de kermisbrunch.
 • Een jaarlijks terugkerende activiteit van alle verenigingen samen, zoals de koningsspelen die het afgelopen jaar door de basisschool zijn georganiseerd, met als doel om de verenigingen zichzelf te laten presenteren aan de jeugd en volwassenen.
 • Jaarkalender uitbreiden: opzetten van een website waar iedereen gebruik van kan maken, met o.a. alle activiteiten, vraag en aanbod klusjes, VVV informatie, Snabbels.
 • Economie en ondernemerschap: promotie van Hunsel door bijv. locale Hunselse producten aan te bieden.
 • Accommodaties, Multifunctionele ruimte en voorzieningen: multifunctioneel gebruik maken van de centraal gelegen gebouwen. Onderzoek naar mogelijkheden om door meer samen te werken, de parochiezaal ook naar de toekomst toe te behouden.
 • Een talentenbank: via een vraag en aanbod “bank” kan men gebruik maken van elkaars talenten, zonder dat dit ten koste gaat van de middenstand.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.