jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Powerpoint presentatie nieuwjaarsborrel 8 januari 2016

Inleiding

We kunnen gerust stellen dat we 2015, m.b.t. wat er gedaan is door Hunsel Oos Dörp in positieve zin kunnen afsluiten. We zijn als dorp op de goede weg, doch hebben nog een lange weg te gaan.

We zullen met zijn allen, mede ingegeven door de staat van financiën van de verschillende overheden, zelf initiatieven moeten blijven ontplooien.

We spreken dan ook onze dank uit aan allen die ons hierbij ondersteund hebben en hopen dat we in 2016 wederom op u kunnen rekenen, om samen met u aan Hunsel “te bouwen”.

Ook kunnen we u mededelen dat dorpsraad Hunsel Oos Dörp eindelijk een voorzitter heeft in de persoon van mw. Imelda Gielen-vd Kruijs, en dat dhr. Wiet Zentjens het secretariaat heeft overgenomen van dhr. Frans Hutschemaekers.”.

Korte terugblik op 2015 a.d.h.v. de werkgroepen “Hunsel oos Dorp”

Integrale Gebiedsvisie:

Werkgroep is samen met Haler,Ittervoort en Neeritter in gesprek met Gemeente, Spolt, M.R., Directie en leerkrachten , om op termijn te komen tot één nieuwe, neutraal gelegen school met alle aanverwante kindgerelateerde voorzieningen voor genoemde dorpen, waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop staat. Dit plan kan als vliegwiel dienen ter versterking van het gebied.

Accommodaties:

vv RKHVC is reeds geruime tijd in gesprek met gemeente en omliggende dorpen inzake een samenwerkingsverband tussen de verschillende voetbalclubs, welke op termijn zal gaan leiden tot wellicht één accommodatie, waarbij ook andere buitensporten zouden kunnen aansluiten. Een eventuele fusie van verenigingen kan gezien worden als noodzaak, maar kan ook leiden tot een opwaardering. Het doel is, dat men kan blijven voetballen.

Fanfare St. Cecilia heeft als vereniging besloten om in de toekomst in overleg en samenwerking met alle verenigingen te komen tot een exploitatie van de parochiezaal, waarbij de identiteit van de fanfare behouden zal blijven. Er zal dan gekozen moeten worden voor een passende rechtsvorm, met een maximale financiering van gemeentewege.

Samenwerking in deze zal zeer belangrijk zijn.

Ten aanzien van het onderhoud zal de gemeente dit tot 2018 bekostigen.

Welzijn & Zo/Naoberhulp:

Behoefte wordt gepeild bij inwoners i.s.m. synthese en houd een enquête onder de 75 plussers.

Verder zal naoberhulp geïnventariseerd worden.

Verkeer & Veiligheid:

Er is het e.e.a. gerealiseerd, bebording bij de skatebaan,etc.

De werkgroep stelt verder dat het verkeersgedrag in Hunsel erg meevalt, (kruising Marculphusstraat/Eikesstraat/Hoogveld) maar zal toch de vinger aan de pols houden.

Uitstraling Dorp:

Plan Velter is i.s.m. buro dorpsraden, en gemeente gerealiseerd en mag als een prachtige verrijking voor Hunsel gezien worden. Verder zal het “centrum” (hoek Jos Jansens) aangepakt worden. Ook zijn er verschillende initiatieven vanuit de buurten, straten, etc., ondernomen m.b.t. de groenvoorziening, welke deels door bezuinigingen van gemeentewege niet meer uitgevoerd worden.

Zorgboerderij de Meysenbergh is in gesprek met de gemeente om eventuele onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Evenementen/Kermis:

De kermisbrunch is in samenwerking met de fanfare wederom geslaagd. Er waren ruim 300 deelnemers.

Inzake de kermis zal er contact zijn met de gemeente, zeker nu de gemeente een “kermisambtenaar” in de arm heeft genomen, en zal er geopteerd worden voor een meerjarenplan. Mocht dit niet lukken dan zullen we als dorp een andere invulling moeten geven aan de kermis.

Tevens zal er voor de jeugd van 12-18 een programma worden verzorgd i.s.m. Anno 1610.

Communicatie:

De site van de dorpsraad wordt zichtbaar onder Hunsel.nl

Ook wordt er werk gemaakt van een aparte app m.b.t. de veiligheid

(inbraak,etc.,)

De communicatie naar buiten uit zal in de toekomst verbeterd worden.

Goede Doelen:

Er is spontaan een werkgroep gevormd om te komen tot één collecte voor de landelijke goede doelen welke jaarlijks huis aan huis collecteren.

Overig Nieuws en Feiten:

De statuten van de Dorpsraad Hunsel Oos Dörp zijn vernieuwd c.q. aangepast.

Er is een Huishoudelijk Reglement opgesteld.

De subsidie zou m.i.v. 2016 met 50% verminderd worden tot € 750. Na

oppositie van de dorpsraden i.s.m. buro dorpsraden en enkele politieke partijen is dit gehandhaafd op € 1.500.

De gemeente heeft medio september, in het kader van ”ôs dorp”, een bijeenkomst belegd in de parochiezaal om aan de hand van thema’s, over de toekomst, etc., van Hunsel welke wij op deze avond konden schetsen..

Hunsel heeft op deze avond aan de gemeente duidelijk gemaakt dat, Hunsel oos Dörp al verder is (schetsboeken 2013/2014) en dat wij al bezig zijn in de verschillende werkgroepen met thema’s welke door de inwoners geuit zijn. En om dit nogmaals te gaan herhalen heeft geen zin.

De bijeenkomst liep dus uit op een fiasco en blijkbaar waren de andere dorpen van Leudal nog niet zo ver met hun werkgroepen en thema’s.

Dhr. H. Rademakers is benoemd als gebiedsregisseur.

De samenwerking met Buro Dorpsraden van de gemeente met name de heren J. Snoeren en V. Pennings verloopt prima.

Indien u vragen, suggesties heeft, deel wilt nemen aan één van de werkgroepen of een nieuw initiatief wilt ontplooien,horen we dit graag van u.
Want door samen aan Oos Dörp te bouwen staan we sterk, houden we Oos Dörp leefbaar en worden we gehoord door de overheid.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.