Jaarverslag 2014

 JAARVERSLAG 2014

Inleiding

Participatie,populisme, transparantie, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),etc.,  Dit zijn enkele van de veel gehoorde kreten van afgelopen jaar die we op ons bord kregen van de verschillende overheden. En het blijft niet alleen bij kreten.

Als gemeenschap Hunsel zullen we nu, en naar de toekomst toe, steeds meer moeten opkomen voor onze gemeenschap, en de handen in elkaar steken, willen we niet op de laatste plaats komen.

Bij velen van onze dorpsgenoten leeft dit al, kijk maar naar de werkgroep “Oos Dörp” en de verschillende subgroepen die hieruit ontstaan zijn.

De dorpsraad is in dit gebeuren een belangrijke speler, want de dorpsraad is, of kan, hierin een doorgeefluik zijn naar de verschillende overheden. Derhalve is het heel belangrijk dat de dorpsraad uw stem hoort en zich aansluit.

Het jaar 2014 in vogelvlucht in alfabetische volgorde.

“AED”;  In het afgelopen jaar hebben ruim 30 inwoners  met goed gevolg de AED-cursus doorlopen, welke gehouden werd in de brandweerkazerne te Hunsel. Hiermee komt het aantal AED hulpverleners op ruim vijftig. Naast het AED apparaat op de Jaspersstraat is nu een tweede apparaat geplaatst op de Kraakstraat, welke beschikbaar is gesteld door de fam. Mulkens (de Hobbyist)

“Evenemententerrein”;  Het terrein achter het handbooglokaal van Vriendschap & Strijd kan gebruikt gaan worden als evenemententerrein, zoals overeengekomen tussen de gemeente en V & S. Voor afspraken dient men zich te wenden tot de handboogvereniging.      “Gemeente”; John vd Beuken wordt onze kernwethouder. De gemeentelijke subsidies t.a.v. de verenigingen,etc., zullen tussen 2015-2018 afgebouwd worden.
Voor de dorpsraden is  “Buro Dorpsraden” bij de gemeente ons aanspreekpunt.   “Kermis”; De kermiswerkgroep heeft een brunch op touw gezet voor alle inwoners, wat resulteerde in een deelname van ruim 230 inwoners.   De  brunch werd gehouden i.s.m. verschillende sponsoren. Het evenement mag als zeer geslaagd worden genoemd. Over de attracties op de kermis heeft de werkgroep voor het  jaar 2015 nog een afspraak met de gemeente, alsmede een gesprek met de school over de invulling met de Hunselse kermis.

“Samenwerking”; Hoe goede samenwerking binnen een kleine gemeenschap kan leiden tot een mooi resultaat hebben we op 24 sept. kunnen zien in Heide (bij Venray), waar het sluiten van een school niet perse hoeft te betekenen dat dit ten koste van de leefbaarheid in een gemeenschap gaat .

“School & Onderwijs”; De werkgroep “Oos Dörp” heeft verschillende bijeenkomsten gehad met Ittervoort, Neeritter en Haler over de toekomst van het onderwijs in de diverse plaatsen. Dit vooral met het oog naar de toekomst toe. Hunsel heeft, mede ingegeven door enkele ontstane wrijvingen met diverse partijen, aan de gemeente verzocht om een externe procesbegeleider hierop in te zetten.

“Social Media”; Dit thema wordt steeds belangrijker in onze huidige samenleving. U kunt ons volgen via facebook Hunsel oos Dörp en via de website www.dorpsraadhunsel.nl

“Toekomst”; Medio april zijn de schetsboeken in Hunsel huis aan huis rondgegaan.  De inwoners konden hierin hun wensen, grieven, etc., voor de toekomst van Hunsel  kwijt. Ongeveer 80% van de inwoners heeft hieraan meegedaan, wat buiten verwachting was. De werkgroep “Oos Dörp” is hiermee aan de slag gegaan en heeft op 19 november j.l., aan de hand van de door de inwoners ingevulde thema’s, een infoavond gehouden, waarop deze thema’s in gevormde groepen besproken werden. Hierna is er op 3 december een vervolgavond gehouden, waarop besloten werd met welke ideeën Hunsel verder zal gaan.

“Verkeer & Veiligheid”;  De verkeersdrempel aan de kraakstraat is vernieuwd, verder is het wegdek in de Kraakstraat aangepast, waardoor de bewoners minder last hebben van het nachtelijk verkeer.

“Velter”; De gemeente zal voorlopig de grond niet gaan saneren. Op  initiatief van de dorpsraad  m.m.v. de inwoners van de Beekstraat en andere vrijwilligers zijn er keien geraapt zodat er gras ingezaaid kon worden. Verder zijn er enkele ondernemers bereid gevonden om het maaiwerk voor hun rekening te nemen. Tevens zullen er in 2015 n.a.v. de schetsboeken, en ideeën daaruit voortgekomen, enkele plannen uitgevoerd worden.

 “WMO”; Op 21 oktober heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor alle inwoners van Hunsel m.b.t. de WMO i.s.m. de seniorenvereniging Hunsel.   “Wandelroute”; De nieuwe wandelroute is i.s.m. de werkgroep en gemeente helemaal gereed en bewegwijzerd.

“Wonen”; Er is een gesprek geweest met Wonen Limburg, eigenaar van “Brûggerhof”, waaruit bleek dat gezien de bezetting van “Brûggerhof” iedereen in aanmerking kan komen voor een woning. Verder zal er jaarlijks een oriënterend gesprek met Wonen Limburg gehouden worden.

“Zorg”; Na een gesprek met Stg. Land van Horne is gebleken dat de communicatie tussen Hunsel (lees inwoners) en Stg. Land van Horne te wensen over liet. Op Brûggerhof is geen permanente zorg aanwezig. Iedereen die wil kan zorg “inkopen” bij een aanbieder. We moeten Brûggerhof eigenlijk dan ook zien als een “straat” waaraan of waarin men woont. Verder kunnen alle inwoners van Hunsel in Brûggerhof gebruik maken van de diverse ruimtes die er zijn voor het houden van vergaderingen, spellen, eetpunt, etc.,

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, of anderzijds horen we dit graag van u, want communicatie is één van de belangrijkste peilers waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen.

Verder wensen wij u allen een voorspoedig 2015 toe !!

Dorpsraad Hunsel Hunsel Oos Dörp

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.