Jaarverslag 2013

Hunsel, 25 november 2013

Beste dorpsgenoot,

Hierbij nodigen wij u namens de Dorpsraad Hunsel van harte uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering d.d. 16 december a.s. om 20.00 uur in de Parochiezaal. De leefbaarheid voor en door Hunselnaren staat bij ons bovenaan.

Derhalve willen wij u graag vragen om uw inbreng tijdens deze vergadering. Het gaat tenslotte om “Oos Dôrp”.

AGENDA JAARVERGADERING 16 december 2013 om

20.00 uur in de Parochiezaal.

*  Opening en welkomstwoord

*  Jaarverslag 2013

*  Gelegenheid tot vragen m.b.t. jaarverslag

*  Behandeling Dorpsschouw

*  Verslag werkgroep “behoud school en verenigingsleven Hunsel”

*  Gerealiseerde punten Dorps Omgeving Plan (DOP)

*  Veranderde rollen van burgers en overheid

*  Rondvraag

Bankrelatie: Rabobank Weerterland en Cranendonck rekeningnr. NL61 RABO 0104 3256 58                                                                                                                    

BIC: RABONL2U K.v.K. Limburg nummer: 12056531                     

Jaarverslag 2013

Inleiding

Als dorpsraad zijn wij bijzonder verheugd, dat de werkgroep “Oos Dôrp”, kan rekenen op een breed draagvlak in ons dorp, gezien de samenstelling van de werkgroep.

Verder zal er de komende tijd (jaren) •veel op ons af komen, denk maar aan de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) de bezuinigingen van de overheden,etc.,

De taak van de dorpsraad zal mede hierdoor nog veel belangrijker gaan worden. (doorgeefluik)

Als u zich geroepen voelt om de leefbaarheid van ons dorp te behouden, schroom niet en kom de dorpsraad of één van de werkgroepen versterken.

Het jaar 2013

In januari wordt contact opgenomen met de gemeente i.v.m. schamele attracties op de kermis van 2012.(geen botsauto’s) Gemeente zal dit oppakken.

Aan Wonen Limburg is gemeld dat er 5 gegadigden zijn voor een starterwoning. Bij de KP] en Beugelbaan zullen posters gehangen worden voor een vergadering voor geïnteresseerden.

Medio februari is de garantie van wethouder Smolenaers inzake BMV voor het voormalig gemeentehuis herroepen.

Dorpsraad doet de ouderraad een voorstel om de aanschaf van een speeltoestel op school, gefinancierd te krijgen.

Medio april bijeenkomst geïnteresseerden starterwoningen. Interesse bijna nihil. (1 geïnteresseerde)

De werkzaamheden rondom de speeltoestellen zijn afgerond.

De gemeente heeft een koningsboom geplant aan de kallestraat bij de inkom van het dorp op het aangelegde “parkje”.

Standpunt gemeente GEEN schaliegas toelaten in het buitengebied.

Werkgroep behoud school en verenigingsleven krijgt handen en voeten en sluiten aan bij Ittervoort en Neeritter.

Medio mei overleg werkgroep Behoud School en Verenigingsleven met gemeente.

Actiepunten nieuwe DOP zijn: BMV/bestemming gemeentehuis (kleine ondernemers)/Boerderij v Geleuken (Brügger)/Wonen, integratie buitenlandse werknemers/Evenemententerrein (achter trainingsveld HVC)

In juni laat de gemeente weten dat er nog geen offerte binnen is inzake sanering van het terrein “Velter”.

De actiepunten van de dorpsschouw worden, welke nog niet gerealiseerd zijn, doorgenomen met de gemeente. Inwoners kunnen zelf ook aandachtspunten c.q. klachten, melden bij het de gemeente via een apart meldpunt.

Medio september is er een bijeenkomst gehouden met de dorpsraden van

Ell-Haler-Ittervoort-Neeritter en Hunsel m.b.t. toekomstvisie (ontgroening,vergrijzing,voorzieningen,etc.,)

Verder is er tijdens de kermis n.a.v. de “schamele attracties” een werkgroepje gevormd om te bekijken hoe we dit moeten aanpakken, daar er van gemeentewege weinig te verwachten is (zie januari)

In oktober zal er een snelheidsindicator geplaatst worden aangaande de verkeersveiligheid rond de basisschool, alsmede een telling van het verkeer.

Melding naar gemeente en provincie toe, dat Hunsel gebruik wil maken van “wensbusjes” voor vervoer, waarin het reguliere (openbaar) niet voorziet.

Rond Pasen 2014 jaar zal de nieuwe wandel knooppuntroute gereed

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, of zich wilt aanmelden bij één van de werkgroepen, dan horen we dit graag. Het gaat tenslotte om de leefbaarheid en welzijn van Hunsel, “Oos Dôrp”. Bezoek ook onze website. (www.dorpsraadhunsel.nl)

Dorpsraad Hunsel

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.